Close

UNISOC Completes IMT-2020(5G) Promotion Group’s Technical Test on 5G Device Network Slicing

11-08 Vietnam Insider

On November 2nd 2021, UNISOC successfully completed all test cases of the technical test on 5G device network slicing. This demonstrates that UNISOC 5G chips have achieved network slicing capability and lays a solid foundation for large-scale commercial application of 5G network slicing technology.

The technical test was based mainly on the Technical Requirements for and Test Methods of Device Network Slicing Functions, a test specification developed by the IMT-2020(5G) Promotion Group and following 3GPP 5G standard. This test verified the network slicing scheme based on UNISOC 5G chips. The scheme is designed on the basis of modem-centric architecture to realize service characteristic attributes and network slicing matching in the modem. This results in flexible, efficient capacity expansion and highly sensitive perception of service attributes, providing users with a rich, diversified, high-quality slicing service for long-term use.

The technical test verified the device network slicing functions, such as registration, PDU dialog creation and URSP configuration update. It also verified the terminal's capacity to select a slice based on DNN, FQDN, IP triple or APP ID in URSP. The test shows that UNISOC 5G chips support multi-slice, multi-service concurrent capacity.

UNISOC has been a long-term participant in the discussion and preparation of 5G technical specifications organized by IMT-2020(5G) Promotion Group and in the testing of key 5G technologies. 5G network slicing is the core technology that will enable 5G to empower vertical industries. In the future, UNISOC will continue to cooperate with industrial partners to promote the development and commercialization process of 5G network slicing.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Nhật báo hàng ngày      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap